Tham gia cùng CHUM
Cùng CHUM mang sự tiếp cận bình đẳng cho những bạn nhỏ! Với sự gia tăng về di cư và sụp đổ cấu trúc gia đình, trẻ em Việt Nam có nhiều nguy cơ bị lạm dụng, bóc lột, bạo lực và sao nhãng hơn. Những bạn trẻ này cần sự hỗ trợ của bạn để có sự giáo dục đầy đủ và phá vỡ những chu kỳ khó khăn. Từ tình nguyện làm một người đồng hành đến giúp lan tỏa thông tin về CHUM, có rất nhiều cách để bạn tham gia cùng chúng tôi.

CHUM chào đón sự ủng hộ, giúp đỡ của các mạnh thường quân chia sẻ sứ mạng của CHUM và quan...

Mọi người đều có thể làm nên sự khác biệt. Tham gia vào các sự kiện và hoạt động...

Chia sẻ thời gian và kỹ năng của bạn để giúp thay đổi cuộc sống của những trẻ em Việt Nam. Các tình...

“Tình nguyện viên không nhất thiết phải có thời gian, họ chỉ cần trái...