Chiến dịch: Những người quanh em

Các mối quan hệ gia đình và xã hội có một tác động lớn đến việc phát triển nhân cách của mỗi cá nhân. Tiếp nối chiến dịch ‘Nhận thức bản thân', CHUM triển khai chiến dịch “Những người quanh em" nhằm giúp các Chum Nhỏ (mentees) phát triển năng lực xây dựng các mối quan hệ với những người chung quanh và tiếp tục rèn luyện năng lực nhận thức bản thân. 

Giới thiệu chiến dịch "Những người quanh em"

  • Mar 12, 2018

Các mối quan hệ gia đình và xã hội có một tác động lớn đến việc phát triển nhân cách của mỗi cá nhân. Vì thế, khả năng nhận thức bản thân cần được rèn luyện dựa trên việc phát triển hiểu biết về bản thân thông qua các mối...